Zasady bezpieczeństwa podczas wyburzeń

Konieczność zniszczenia fragmentu lub całości obiektu wynika zwykle z jego złego stanu technicznego bądź chęci restrukturyzacji i modernizacji przestarzałej budowli. Potrzeba zlecenia tego typu działań specjalistom od prac rozbiórkowych i wyburzeniowych determinują także różnego rodzaju wady konstrukcyjne oraz awarie budowlane. Należy jednak pamiętać, że nie tylko korzystanie z obiektu o złym stanie technicznym może stanowić bezpośrednie niebezpieczeństwo dla przebywających w nim osób i najbliższego otoczenia. Ryzyko zniszczenia mienia bądź narażenia zdrowia i życia ludzi niosą za sobą również same prace wyburzeniowe. Aby  prowadzone roboty nie stanowiły żadnego zagrożenia dla pracowników czy pobliskich budynków wraz z ich mieszkańcami, należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zaplanowanie harmonogramu prac oraz przestrzeganie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa.

Jakie dokumenty określają zasady bezpieczeństwa podczas wyburzania?

Prace wyburzeniowe zaliczamy do robót budowlanych, dlatego podczas ich wykonywania należy kierować się Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dokument ten precyzuje nie tylko warunki, w jakich powinno przebiegać wyburzenie danego obiektu, ale nawet sposób przygotowania do pracy i postępowanie po jej zakończeniu. Można w nim znaleźć chociażby informacje o właściwym zagospodarowaniu terenu rozbiórki, zadbaniu o warunki socjalne i higieniczne dla robotników czy przygotowaniu niezbędnych maszyn i innych urządzeń technicznych. Warto także podkreślić, że pracownicy firm zajmujących się wyburzaniem (w wielkopolskim oraz innych województwach) są narażeni na liczne zagrożenia takie jak upadki z wysokości, urazy kończyn górnych i dolnych, uszkodzenia głowy itp. – należy zatem bezwzględnie stosować się do przepisów BHP i ppoż.

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac wyburzeniowych

  • Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe mogą odbywać się wyłącznie przy świetle dziennym, a prowadzenie ich po zmroku albo przy sztucznym oświetleniu jest zabronione.
  • Wszystkie osoby przebywające w miejscu wyburzania muszą być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej, takie jak: hełmy, rękawice, kamizelki ostrzegawcze czy szelki bezpieczeństwa.
  • Istotne jest, aby przed wyburzeniem obiektu pracownicy zapoznali się z dokumentacją projektową i szczegółowym planem postępowania.
  • Ponadto wymagane jest, by teren rozbiórki został ogrodzony, oznakowany tablicami informacyjnymi, miał wyznaczone strefy niebezpieczne oraz przygotowane składowisko materiałów i wyrobów budowlanych. Dba o to kierownik rozbiórki.
  • Przed rozpoczęciem wyburzania należy odłączyć budynek od sieci przesyłowych: elektrycznej, gazowej, cieplnej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.
  • Prace należy niezwłocznie przerwać w przypadku zerwania się silnego wiatru (powyżej 10 m/s) lub przebywania pracowników na niższych kondygnacjach niszczonego budynku.
  • Po zakończeniu wyburzenia należy usunąć gruz, uprzątnąć luźne pozostałości po rozbiórce i wyrównać teren do poziomu gruntu.