Wyburzanie budynków vs przepisy prawne

Podczas gdy rozbiórka budynku zakłada ponowne wykorzystanie usuwanych elementów nieruchomości, wyburzenie zakłada całkowitą, trwałą i nieodwracalną jego likwidację, czyli całkowitą destrukcję. Prace wyburzeniowe odbywają się mechanicznie za pomocą maszyn wyburzeniowych, czyli koparek, dźwigów, spycharek czy walców, a także nożyc hydraulicznych, młotów pneumatycznych czy ładunków wybuchowych. Sprawdź, co o wyburzeniach budynków mówią przepisy.

Kiedy niepotrzebne będzie pozwolenie na wyburzenie?

Co do zasady, wyburzenie można rozpocząć po wydaniu przez organy administracji architektoniczno-budowlanej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wyburzany budynek mierzy mniej niż osiem metrów oraz jeśli jego odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa jego wysokości. Nie trzeba również uzyskiwać pozwolenia na wyburzenie budynku niewpisanego do rejestru zabytków oraz nieobjętego ochroną konserwatora. Co więcej, zezwolenie na wyburzenie nie jest także potrzebne, jeśli na wyburzany obiekt niepotrzebne było pozwolenie na budowę. W opisanych przypadkach wystarczy jedynie zgłoszenie, w którym opisuje się rodzaj robót, zakres prac i sposób wykonywania robót wyburzeniowych.

Kiedy niezbędne będzie pozwolenie na wyburzenie?

W przypadkach innych, niż opisane należy postarać się o pozwolenie na wyburzanie budynku. Odpowiednie dokumenty warto przygotować na co najmniej 79 dni przed planowanymi robotami. Wniosek składa się do organu administracyjnego, właściwego terytorialnie ze względu na położenie obiektu. Następnie organ administracyjny ma 65 dni na wydanie decyzji, a czas jej uprawomocnienia wynosi dwa tygodnie. Do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela wyburzanego obiektu, szkic jego usytuowania, opis zakresu i opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, a także opis zastosowanych środków bezpieczeństwa ludzi i mienia na budowie. Do wniosku dołączyć należy także projekt rozbiórki obiektu oraz ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu firmy.