Jakie pozwolenia są konieczne przy pracach wyburzeniowych?

Wprowadzanie innowacji wymaga niekiedy wyburzenia jakiegoś budynku lub przynajmniej jego części. Podobnie dzieje się w sytuacji, gdy nabyliśmy nową działkę, jednak przygotowanie inwestycji spełniającej określone warunki wymaga wcześniejszej rozbiórki znajdujących się na niej zabudowań. Wyburzeniu poddawane są również stare budynki i konstrukcje (np. kominy), które stanowią zagrożenie dla najbliższego otoczenia z powodu możliwości ich zawalenia. Za każdym razem, gdy zamierzamy dokonywać dużych zmian, należy liczyć się z przestrzeganiem prawnie ustanowionych zasad dotyczących procedury przeprowadzania robót wyburzeniowych. O zdobyciu jakich pozwoleń powinniśmy zatem pamiętać, decydując się na rozbiórkę budynku mieszkalnego bądź przemysłowego?

Wyburzenie jakich budynków wymaga uzyskania pozwolenia?

Zanim firma specjalizująca się w dziedzinie rozbiórek (taka jak przedsiębiorstwo handlowo-usługowe A-Z) zabierze się za wyburzenie domu, w większości przypadków wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Zgodnie z informacjami zawartymi w art. 31. Prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane znowelizowane 2 grudnia 2021 r., ostatni ogłoszony tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351), uzyskanie pozwolenia nie zawsze jest konieczne. Jeśli rozbiórka dotyczy konstrukcji, której wysokość nie przekracza 8 m, a odległość od granicy działki wynosi nie mniej niż połowa tej wartości, wystarczy zaledwie złożyć stosowne zgłoszenie. Pozwolenie ani zgłoszenie nie jest natomiast wymagane, gdy sprawa dotyczy:

  • budynków, których wzniesienie nie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę (w tym m.in. wolnostojących parterowych budynków o powierzchni do 35 m2);
  • budynków i budowli zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Dodatkowo należy pamiętać, że prowadzenie rozbiórki budowli w złym stanie technicznym, która figuruje w rejestrze zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wymaga również zdobycia pozwolenia wydanego w uzgodnieniu z odpowiednim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Można je otrzymać po złożeniu wniosku i uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu danego obiektu z rejestru zabytków.

Pozwolenie na wyburzenie – o czym należy pamiętać?

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, decyzję o pozwoleniu na przeprowadzenie prac wyburzeniowych wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej – najczęściej jest to starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu. We wniosku należy przedstawić m.in. charakter planowanych robót, ich zakres oraz sposób wykonania. Trzeba również pamiętać, że zgłoszenie powinno zostać złożone co najmniej 79 dni przed rozpoczęciem zakładanych prac budowlanych (potrzeba 65 dni na wydanie decyzji przez organ oraz 14 dni na ewentualne odwołanie). Po uzyskaniu pozwolenia na wyburzenie nasza firma może przystąpić do wykonania wszelkich niezbędnych działań. Dzięki wiedzy, doświadczeniu i zastosowaniu nowoczesnego sprzętu jesteśmy w stanie przeprowadzić rozbiórkę w sposób minimalnie uciążliwy dla właściciela budynku oraz najbliższego otoczenia.