Czym jest nadzór saperski?

W przypadku pewnych działek przeznaczonych pod budowę – szczególnie niezagospodarowanych obszarów, na których niegdyś toczyły się działania wojenne – wskazane jest przeprowadzenie kompleksowej kontroli saperskiej. Niekiedy nie ma jednak możliwości, aby przy pomocy sprzętu zidentyfikować zawczasu niebezpieczne materiały. Wówczas niezbędne staje się skorzystanie z usług tzw. nadzoru saperskiego. Polega on na monitorowaniu prac ziemnych przez wyszkolonych saperów. To niezbędne działanie, aby bezpiecznie i bez przykrych niespodzianek móc realizować kolejne etapy inwestycji.

Jakie zadania wykonuje nadzór saperski?

Do zadań nadzoru saperskiego, obecnego m.in. przy wykopach w Poznaniu wykonywanych przez firmę A-Z, należy wykrywanie przedmiotów niebezpiecznych, wydobycie ich oraz przewóz celem neutralizacji. Do takich zagrożeń zalicza się wszelkiego rodzaju materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego bądź innego, które mają właściwości łatwopalne, żrące, trujące lub podobne. Ponadto nadzór obejmuje przeszkolenie pracowników budowy pod kątem zagrożeń i procedur postępowania na wypadek znalezienia przedmiotów wybuchowych. Saperzy kontrolują także pracę ludzi i sprzętu w zakresie objętym zleceniem.

Kiedy należy skorzystać z nadzoru saperskiego?

Nadzór saperski należy zlecić w sytuacji, jeśli prace budowlane są prowadzone na gruntach, których nie można przeskanować detektorami ze względu na obecność zanieczyszczeń lub metali (np. rur). Zatrudnienie sapera jest także wymagane, jeśli dostęp do pewnych obszarów utrudnia szczególny rodzaj zabudowy (np. torowisko, droga). Zapewnienie nadzoru saperskiego przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi przebywających na placu budowy. Gwarantuje on również zachowanie ciągłości prac budowlanych dzięki natychmiastowej reakcji saperów w razie znalezienia niebezpiecznych odpadów.